Odpowiedz 
Serwer aktualizacji | Files update server
05-10-2011, 03:49 PM (Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-04-2012 01:26 PM przez Nakeib.)
Post: #1
Serwer aktualizacji | Files update server
Polish Version:
Serwer aktualizacji, to prosty serwer korzystający z protokołu HTTP, służący do przechowywania aktualnych plików silnika klienta, bądź projektu. Aplikacja klienta ściąga aktualizację zgodnie z instrukcjami znajdującymi się w pliku wersji (version.ini).

Serwer aktualizacji silnika:

Jest to serwer, z którego ściągane są pliki wymagane do poprawnego działania aplikacji klienta. RonClient próbuje łączyć się z serwerem aktualizacji silnika przy każdym uruchomieniu. Ścieżka do serwera aktualizacji silnika określona jest w pliku ronclient.ini, w parametrze UPDATEURL_ENGINE.

Po podłączeniu do serwera aktualizacji silnika, klient szuka pliku wersji <url>/engine/version.ini, a następnie ściąga wszystkie pliki z katalogu w nim wyszczególnione (pliku muszą znajdować się w katalogu <url>/engine), których wersja nie zgadza się z wersją z pliku version.ini znajdującym się w katalogu głównym RonClienta. Format pliku version.ini przedstawiony zostanie w dziale "Format pliku wersji".

UWAGA: Zaleca się, aby ścieżka do serwera aktualizacji silnika pozostała niezmieniona (http://client.ronit.pl/update).


Serwer aktualizacji projektu:

Jest to serwer, z którego ściągane są pliki projektu takie jak: tibia.dat, tibia.spr, baza dźwięków, baza cząsteczek, pliki minimapy, pliki skrótów klawiszowych, a także dowolne inne pliki zdefiniowane przez twórcę projektu. RonClient łączy się z serwerem aktualizacji projektu w momencie logowania się do menadżera kont. Ścieżka do serwera aktualizacji projektu określona jest w pliku ronclient.ini, w parametrze UPDATEURL_DATA. Jeżeli ścieżka ta nie została zdefiniowana, klient automatycznie ściąga uniwersalne pliki projektu dla danej wersji protokołu i umieszcza je w katalogu data/<wersja_protokołu>.

Po podłączeniu do serwera aktualizacji projektu, klient szuka pliku <url>/data/version.ini, a następnie ściąga wszystkie pliki w nim wyszczególnione (pliku muszą znajdować się w katalogu <url>/data), których wersja nie zgadza się z wersją z pliku version.ini znajdującym się w katalogu projektu (data/<projekt>). Format pliku version.ini przedstawiony zostanie w dziale "Format pliku wersji".


Format pliku wersji:

Plik wersji jest prostym plikiem w formacie tekstowym, zawierającym informacje o plikach zawartych w aktualizacji oraz ich wersjach.

Aby klient rozpoczął ściąganie aktualizacji, plik wersji musi zawierać identyfikator aktualizatora aplikacji, czyli linię tekstu:
RONCLIENT_UPDATER = "1"

W przypadku serwera aktualizacji silnika plik wersji musi zawierać informację o wersji aplikacji, czyli linię tekstu:
VERSION = "<wersja>", "<ściągaj_wszystko>"

Gdy wersja klienta jest różna od zawartości znacznika <wersja>, a znacznik <ściągaj_wszystko> równy jest 1, wówczas aplikacja ściągnie wszystkie pliki zawarte w aktualizacji, bez względu na wersje każdego z nich.

W następnych liniach tekstu plik wersji zawierać powinien instrukcje postępowania:

- Informacja o pliku do ściągnięcia:
<nazwa_pliku> = "<wersja_pliku>"
- Informacja o konieczności utworzenia katalogu:
<nazwa_katalogu> = "DIR"
- Informacja o pliku do usunięcia:
<nazwa_pliku> = "DEL"

Przykładowa treść pliku wersji dla serwera aktualizacji silnika:
RONCLIENT_UPDATER = "1"
VERSION = "v0.1.2ext"
RonClient.exe = "0"
ronclient.ini = "0"
windows = "DIR"
windows/login_ext.ini = "0"
windows/characterslist_ext.ini = "0"


Przykładowa treść pliku wersji dla serwera aktualizacji projektu:
RONCLIENT_UPDATER = "1"
data = "DIR"
data/readme.txt = "0"
Tibia.dat = "2"
Tibia.spr = "2"


English Version:

The server upgrade is a simple server that uses the HTTP protocol, used to store current client files, or the project files. The client application updates client files according to the instructions in the file version: (version.ini).

Update server for engine files:

This is a server that tells client to download files that are required for proper working of the client application. RonClient tries to connect to the update server every time you start the engine. The path to the engine update server is specified in the file ronclient.ini, in the parameter UPDATEURL_ENGINE.

When connected to the update server, the client looks for a file: "engine /version.ini", and then downloads all the files from the directory specified in it (the files must be placed in the directory: "engine"), if their version does not match version of the current client files located in the main directory of the client. Format of version.ini file will be presented in the "file format of version.ini".

NOTE: It is highly recommended to not to change the main patch of the engine update server: (http://client.ronit.pl/update).

Update server for project files:

This is the server from which client downloads the project files such as tibia.dat, tibia.spr, sound files, the base molecules files, minimap files, shortcuts, and any other files defined by the creator of the project. RonClient connects to the server upgrade project at the time of login to the account manager. The path to the update server is specified in the project file ronclient.ini, in the parameter UPDATEURL_DATA. If the path has not been defined, the client automatically downloads Universal project files for your version of the protocol and places it in the directory data/.

After connecting to the update server of the project, the client looks for the file "/data/version.ini", and then downloads all the files listed in it (the file must be placed in the directory "/data"), if their versions does not match versions of the current client files located in the main directory of the client. Version.ini file format will be presented in the "file format version."

File format of version.ini:

The file is a simple version of a file in text format, containing information about the files contained in the update and their versions.

To the client started downloading the update file must contain a version identifier updater application, which is a line of text:
RONCLIENT_UPDATER = "1"

In the case of an engine update server file version must include information about the version of the application, or line of text:
VERSION = "<version>", "<download_everything>"

When the client version is different from the contents of the tag and the tag <download_everything> is equal to 1, then the application will download all the files contained in the update, regardless of the versions of each file.

In the following lines of the text file should contain a version of the instructions of the case:

- Information about file to download:
<file_name>= "<file_version>"
- Information that tells client to create directory:
<directory_name> = "DIR"
- Information that tells client to delete file:
<file_name> = "DEL"

Example of the version.ini file for updating engine files:

RONCLIENT_UPDATER = "1"
VERSION = "v0.1.2ext"
RonClient.exe = "0"
ronclient.ini = "0"
WINDOWS = "DIR"
windows/login_ext.ini = "0"
windows/characterslist_ext.ini = "0"

Example of the version.ini file for updating server files (i.e. tibia.dat, tibia.spr):

RONCLIENT_UPDATER = "1"
date = "DIR"
date/readme.txt = , "0"
Tibia.dat = "2"
Tibia.spr = "2"
Znajdź wszystkie posty użytkownika
Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości